منابع ذخیره و انبساط2019-08-19T11:42:11+04:30

در سیستم حرارت مرکزی با آبگرم شبکه لوله کشی از نوع بسته است و چنانچه پیش بینی لازم صورت نگیرد، تغییر دما و در نتیجه تغییر حجم آب می تواند موجب تغییر قابل توجه فشار داخل سیستم شود. با توجه به اینکه آب سیالی تقریبا تراکم ناپذیر است، افزایش حجم آن فشار سیستم را به مقدار قابل توجهی افزایش داده و می تواند موجب خسارت شود. آزمایش نشان می دهد که تغییر دمای آب از 5 درجه سانتیگراد به 95 درجه سانتیگراد، موجب افزایش حجم آن به مقدار 4% می شود. برای گرفتن انبساط آب و ثابت نگه داشتن فشار سیستم از مخزن انبساط استفاده می شود. منبع انبساط فضای لازم را برای افزایش حجم ناشی از انبساط آب فراهم کرده و در نتیجه فشار سیستم را در یک مقدار تنظیم شده، ثابت نگهداری می کند. منابع انبساط دو نوع می باشند:

  • منبع انبساط باز که به هوای آزاد ارتباط داشته و بالاتر از همه تجهیزات سیستم نصب می شود.
  • منبع انبساط بسته که به هوای آزاد راه نداشته و معمولا در موتورخانه نصب می شود.